Normes de redacció

Normes aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 26 de gener de 2010.

2. Admissió d'articles


Totes les col·laboracions hauran de ser originals i inèdites, i pensades per al context d’una revista gràfica. Els treballs aportats no estaran sotmesos a consideració simultània en cap altre mitjà. Si no es dóna aquesta circumstància, l’autor ho haurà d’advertir explícitament en document adjunt a la tramesa d’originals.


Només s’admetran textos en llengua catalana i, en tot cas, la RdG es reserva el dret d’assumir-ne la traducció. Amb el lliurament del text a la redacció, la Revista de Girona entén que l’autor autoritza la realització d’aquests treballs, que podran ser revisats per ell mateix si aquest ho indica expressament a la redacció.


Els articles se sotmetran a avaluació prèvia, a partir de la qual poden ser acceptats, revisats o rebutjats, d’acord amb els criteris de qualitat i/o oportunitat. La publicació o no d’un determinat article, i la data en què es faci efectiva, correspon al cos de redacció.

Els textos seran reproduïts íntegrament, llevat que hi hagi un acord amb l’autor de modificar-los o reduir-los. Tanmateix, el cos de Redacció disposa del dret a fer-hi les oportunes revisions lingüístiques, estilístiques i de comprovació documental, o d’encarregar-les a tercers.

El cos de Redacció també es reserva el dret de modificar els títols segons criteris de coherència global, així com d’introduir-hi intertítols i modificar els existents.


Qualsevol variació del text original ja acceptat que hi vulgui introduir l’autor s’admetrà només si ho permet la fase de producció en què es trobi la revista en aquell moment. En tot cas, els canvis seran sol·licitats per escrit i clarament especificats. Els mateixos criteris s’aplicaran al material gràfic ja admès.

Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari